Doprava do Chorvátska

diaľničné poplatky na cestách po Chorvátsku, mapa diaľnic a ciest Chorvátska, aktuálne ceny benzínu...

Autem do Chorvátska

mapa Chorvátsko dálnice
mapa Chorvátskych ciestceny benzínu Chorvátsko


diaľničné poplatky Chorvátsko

Pokuty za priestupky


Vzdialenosti medzi HR mestami

Optimálne trasy a náklady na cestu
Pri cestách motorovými vozidlami je bezpodmienečne nutné mať platný vodičský preukaz, technický preukaz a doklad o poistení vozidla (zelená karta), ktorú na trase SR - Rakúsko - Slovinsko - Chorvátsko vyžadujú policajné orgány všetkých štátov, ktoré na ceste do Chorvátska prechádzate. Povolená rýchlosť na diaľnici je 130 km / hod, na komunikáciách označených pre prevádzku motorových vozidiel je maximálna rýchlosť 110 km / hod, na komunikáciách mimo osady je maximální rychost 90 km / hod, pokiaľ miestne úpravou nie ustanovené inak.

V obci je povolená maximálne rýchlosť 50 km / hod - ak nie je miestne úpravou ustanovené inak. Na diaľniciach je používanie detských sedačiek povinné. V prípade dopravnej nehody je potrebné, aby si majiteľ vozidla od polície vyžiadal spísanie protokolu o nehode a poškodenom vozidle. Bez tohto dokladu nie je možné z Chorvátska vycestovať. V Chorvátsku je novo zrušená nulová hranica obsahu alkoholu v krvi vodiča a teraz je povolená max hranica 0,5 ‰, povinné používanie mobilného telefónu s hands-free a povinná rozsvietené svetlá počas dňa. Nová diaľnice Záhreb - Split bola otvorená 26.6.05 - celková dĺžka 380 km - mýto pre osobné vozidlo 157 Kn = cca 650 Sk

Mapy Chorvátska

mapa Chorvátska mesta mapa Chorvátska regiony mapa diaľnice Chorvátska
mapa Chorvátska mesta mapa Chorvátska regiony mapa Chorvátsko diaľnice
mapa Chorvátska ostrovy mapa Chorvátska parky mapa Chorvátska
mapa Chorvátsko ostrovy mapa Chorvátsko parky mapa Chorvátsko

Informace k cestování

Na ceste do Chorvátska je treba platný cestovný doklad. Chorvátske úrady požadujú, aby platnosť cestovného dokladu bola minimálne na dobu pobytu na území Chorvátska.
Občania Slovenskej republiky nepotrebujú pri turistických cestách do Chorvátska vízum, ak doba ich pobytu nepresiahne 90 dní. Pri cestách za cieľom dosiahnuť zisk alebo za účelom štúdia je nutné požiadať o príslušné vízum chorvátske veľvyslanectvo v Prahe.
Na hraničnom prechode pri vstupe do Chorvátska môže byť vyžadované predloženie stanovených finančných prostriedkov vo výške 100 EUR / deň, v prípade zájazdu organizovaného cestovnou kanceláriou 50 EUR / deň (môžu sa predkladať aj platobné karty, šeky alebo iné konvertibilné valuta). Príslušné orgány tejto právomoci môžu vyžiť napríklad vo výnimočných situáciách, napríklad v prípade podozrenia z páchania trestnej činnosti.
V Chorvátskej republike platí prihlasovacia povinnosť pre cudzince, a to do 24 hodín po prekročení štátnej hranice. Pri ubytovanie v hoteli, kempe alebo súkromí zaisťuje prihlásenie turistov ubytovateľ. V ostatných prípadoch sa musí každý turista prihlásiť individuálne na oddelení pre cudzincov polície Chorvátskej republiky. Tieto oddelenia sú v každej väčšej obci.
Doklad o prihlásení je nutné pozorne uschovať do doby opustenia územia Chorvátska, pretože sa veľmi často vyžaduje chorvátskymi orgánmi pri odchode z krajiny. Chýbajúci doklad o prihlásení je tunajšia políciou posudzovaný ako priestupok, ktorý rieši Priestupkový súd peňažnou pokutou.

ceny potravín a služieb v Chorvátsku Dovoz potravín a nápojov do Chorvátskej republiky je obmedzený na "primerané množstvo vzhľadom k dĺžke cesty a počet cestujúcich". Určenie "primeranosti" je v kompetencii colných orgánov. To znamená, že väčšie množstvo dovážaných potravín colná kontrola nemusí prepustiť, prípadne môže požadovať zaplatenie cla.
Colné predpisy Chorvátskej republiky povoľujú bezcolný dovoz predmetov osobnej potreby. Je možné bezcolne doviezť max 200 cigariet alebo 20 cigár, 1 l tvrdého alkoholu, 2 l vína alebo iného podobného alkoholického nápoja, 50 ml parfému. Toto opatrenie sa nevzťahuje na osoby mladšie ako 17 rokov.

Na základe zmluvy medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou o zdravotnom zabezpečení je občanom SR poskytnutá nevyhnutná a neodkladná zdravotná starostlivosť na účet príslušnej českej poisťovne. Tento nárok sa vzťahuje na všetky vecné dávky, ktorých poskytnutie je nevyhnutné pre odvrátenie ohrozenia zdravia alebo života. Na tento účel je potrebné si na pobočke príslušnej slovenskej zdravotnej poisťovne vyžiadať formulár potvrdzujúcí nárok na okamžité potrebné vecné dávky pri prechodnom pobyte na území Chorvátska. Ak nemáte formulár potvrdený Vašej poisťovňou, bude se od Vás pri ambulantnom vyšetrení vyžadovať hotovosť.

Spracovali sme pre Vás aj článok Prípravy na cestu do Chorvátska kde sa dočítate všetky potrebné informácie pred jazdou do Chorvátska.